REGULAMIN SIŁOWNIA MAX-GYM

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem) został stworzony dla potrzeb klubów  Max-Gym (dalej zw. klubem ) znajdujących się w: 

- Sosnowcu przy ulicy Narutowicza 51a; 

- Mysłowicach przy ulicy Bończyka 80,  

które są prowadzone przez PHU “MAX” Mariusz Szczęsny z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Górnośląskiej 8.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez klub oraz prawa i
obowiązki jego klientów.
3. Wszystkie osoby korzystające z klubu winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu, instrukcji korzystania z wszelkich urządzeń oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników klubu.
4. Osoby naruszające porządek, postanowienia regulaminu, obowiązujących instrukcji urządzeń treningowych oraz te, które nie podporządkowują się zaleceniom i wskazówkom pracowników klubu, mogą być z niego usuwane.
5. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez klub, w tym karnetów rocznych, 28-dniowych oraz karnetów – wejść jednorazowych (zwanych dalej karnetami). Regulamin obowiązuje również gości, tj. osób korzystających z okre b  sowych promocji wejść pokazowych, osób korzystających z zaproszeń rozdawanych przez klub oraz osób, które weszły w posiadanie karnetów w inny sposób (konkursy, programy lojalnościowe). Regulamin obowiązuje również użytkowników korzystających z usług klubu z wykorzystaniem kart systemów partnerskich (Benefit, VanityStyle, OK System, BeActive) .
6. Klub ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników. Do nowych karnetów będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu. Wprowadzenie takich karnetów nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec klubu jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet lub zamiany karnetu.

 

§2. Karnety


1. W ramach danego karnetu klub świadczy usługi w zakresie określonym każdorazowo w cenniku obowiązującym w dniu zakupu karnetu (zwanym dalej cennikiem) udostępnionym do wglądu klientowi na stronie www.max-gym.pl. Cennik zawiera aktualne ceny karnetów i wszelkie ewentualne zniżki.
2. Klub może stosować czasowe zniżki bądź oferty promocyjne. Wprowadzenie takich ofert nie uprawnia dotychczasowych posiadaczy karnetów do kierowania wobec klubu jakichkolwiek roszczeń, w szczególności prawa do obniżenia ceny za wykupiony karnet.
3. Korzystający z usług klubu są zobowiązani do wykupienia za pośrednictwem strony www.max-gym.pl lub kiosku, jednego z karnetów wskazanych w § 1 pkt 5, po cenie zgodnej z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu i/lub zgody na wejście do klubu jest zapoznanie się z jego regulaminem, co użytkownik potwierdza (w przypadku karnetu) akceptując go za pomocą systemu internetowego lub (w przypadku wejścia jednorazowego/pokazowego) - wchodząc na teren klubu. Regulamin będzie ponadto dostępny do wglądu na recepcji klubu.
4. Wszystkie karnety wydawane przez klub są karnetami imiennymi i uprawniają do korzystania z usług klubu wyłącznie osoby, których dane są umieszczone na karnecie. Wejść do klubu mogą również osoby nie posiadające karnetów imiennych, ale zaproszone przez klub lub korzystające z okresowych promocji wejść pokazowych.
5. Klub ma prawo odmówić wstępu do klubu osobie, która nie posiada karnetu zawierającego jej dane.
6. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią
podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.
7. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności oznaczonej na karnecie i – poza wyjątkami wprost wskazanymi w regulaminie - nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu.
8. Wejście na teren klubu możliwe jest wyłącznie za pomocą odcisku palca (w przypadku osób posiadających                                 karnet) lub za zgodą pracownika (w przypadku wejść jednorazowych i pokazowych). W przypadku braku                             możliwości zapisania odcisku klienta w bazie danych, karnet może przyjąć formę karty z zakodowanymi danymi                               użytkownika. Karta taka nie jest kartą płatniczą i z jej posiadaniem nie są związane żadne inne uprawnienia                                   użytkownika poza prawem do korzystania z usług klubu.
9. W przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych długotrwale uniemożliwiających korzystanie z usług klubu, klub jest uprawniony do przedłużenia ważności karnetu po wcześniejszym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających w/w zdarzenia.
10. Karnety roczne ważne są przez jeden rok (13 okresów rozliczeniowych), bez możliwości odstąpienia od umowy. Karnety miesięczne ważne są przez jeden miesiąc (28 dni), a ich cena uzależniona jest od zachowania ciągłości w opłatach za nie. Ważność wszystkich karnetów liczona od dnia określonego na karnecie jako data jego wystawienia włącznie.

11. Przy zakupie pierwszego karnetu klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty aktywacyjnej. Opłata aktywacyjna jest naliczana także w przypadku przerwania ciągłości karnetu na zasadach określonych w cenniku dostępnego na stronie www.max-gym.pl.

12. W przypadku nieopłacenia raty karnetu rocznego w wyznaczonym terminie, klub jest zobowiązany do wszczęcia procedury windykacyjnej wobec klienta, w celu uregulowania całej należności za pozostały (nieopłacony) okres umowy. Opłata administracyjna za rozpoczęcie procedury windykacyjnej wynosi 500 zł, a całością jej kosztów zostaje obciążony klient.

13. Klub zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym oraz w przypadkach spowodowanych koniecznością przeprowadzenia napraw i remontów.
14. W przypadku całkowitego zamknięcia klubu przez okres dłuższy niż 1 dzień roboczy z przyczyn leżących po stronie klubu, okres ważności karnetów zostanie wydłużony o okres zamknięcia klubu z tychże przyczyn. W przypadku wykluczenia danej strefy klubu z użytku klienta, klub nie jest zobowiązany do przedłużenia ważności karnetów.
15. Klub może rozszerzać zakres oferowanych usług w ramach poszczególnych karnetów, może jednak w takim przypadku zwiększyć cenę karnetu. Zwiększenie ceny karnetu może nastąpić również bez podawania powodów. Podwyżka ceny nie obejmuje karnetów sprzedanych przed tą datą, tzn. jego posiadacze nie będą zobowiązani do jakichkolwiek dopłat.

14. Ilość dni podana w wiadomościach e-mail oraz sms, przesłana do klienta, w celu przypomnienia o przedłużeniu karnetu jest podawana wraz z dniem wysłania wiadomości.

 

§ 3. Ogólne zasady korzystania z klubu


1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez klub wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (treść zgody dostępna na: www.max-gym.pl).
2. Przy wejściu do klubu należy odbić wejście lub wykupić jednorazowe wejście.
3. Osoba korzystająca z usług klubu jest zobowiązana do posiadania własnej kłódki do szatni. W przypadku jej braku, musi uiścić opłatę za wypożyczenie w wysokości 10zł.
4. Czas korzystania z klubu w ramach wykupionego karnetu jest nielimitowany w godzinach jego otwarcia.
5. Karnet upoważnia posiadacza do korzystania z usług klubu, których zakres –
przyporządkowany do poszczególnych rodzajów karnetów - jest określony w cenniku.
6. W pomieszczeniach klubu mogą przebywać tylko osoby ćwiczące i tylko w godzinach otwarcia klubu określonych na stronie internetowej. Klub zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia klubu, zawiadamiając o powyższym co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Godzina zamknięcia klubu jest równoznaczna z jego całkowitym opuszczeniem.
7. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sali do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

8. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku powzięcia przez klub uzasadnionych wątpliwości co do zdolności uczestnika do korzystania z jego usług, klub może zakazać mu wstępu do czasu przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do ćwiczeń bądź złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
10. Użytkownicy nie mogą korzystać z klubu w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych infekcji, chorób zakaźnych lub innych schorzeń.
11. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc we wszystkich grupach, pierwszeństwo uczestniczenia we wszystkich zajęciach przysługuje posiadaczom karnetów rocznych i miesięcznych.
12. Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą ręcznik (w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń w siłowni i matach na zajęciach fitness). W miarę możliwości klub zapewni użytkownikom ręczniki, z których korzystanie może być odpłatne (wysokość stosownej opłaty i ich dostępność zostanie udzielona każdorazowo na terenie recepcji).
13. W klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do klubu – z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach w siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zabronione jest ćwiczenie na siłowni w klapkach.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników klubu.
16. Właściciel klubu oraz jego obsługa nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz wszelkie przedmioty wartościowe (gotówkę, karty płatnicze, telefon komórkowy itp.) przyniesione na teren klubu. Rzeczy pozostawione w szatni będą przechowywane przez klub wyłącznie do godziny jego zamknięcia w tym dniu. Po tym terminie rzeczy te będą chowane do worków i przechowywane w magazynie klubu na koszt. W przypadku nieodebrania rzeczy przez użytkownika w terminie 7 dni od daty ich pozostawienia, rzeczy te będą utylizowane lub (w przypadku telefonów, dokumentów i kart płatniczych) przekazywane na Komendę Policji.

 

§ 4. Zasady wykonywania ćwiczeń


1. Osoby korzystające z urządzeń treningowych i biorące w innych zajęciach czynią to na własną odpowiedzialność.
2. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi klubu. W przypadku skorzystania ze sprzętu, którego stan techniczny lub wygląd budzi wątpliwości użytkownika, a które to zastrzeżenia nie zostały uprzednio zgłoszone pracownikom siłowni, na użytkowniku spoczywać będzie odpowiedzialność za powstałe szkody.
3. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
4. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo innych uczestników, poszanowanie sprzętu i sali.
5. Za wszelkie szkody powstałe na terenie klubu z winy użytkownika odpowiada użytkownik.
6. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do instruktora lub pracownika recepcji.
7. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
8. Należy dokładnie i z dużą ostrożnością zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenia przy sztangach do podnoszenia ciężarów wymagają szczególnego nadzoru.
9. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu, spowodowane przez osoby korzystające z Parku do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany użytkownik.
10. Każda osoba korzystająca ze sprzętu w klubie, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.
11. W klubie zakazane jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest na podłodze, gumach lub specjalnych uchwytach.
12. Użytkownik winien pozostawić po sobie nienaganny porządek, zachowywać ciszę i nie używać wulgaryzmów. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
13. Użytkownik, który w czasie ćwiczeń lub pobytu w klubie źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli w jego ocenie stan zdrowia użytkownika nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie użytkownika wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
14. Do sterowania sprzętem (nagłośnienie, wentyacje, klimatyzatory) uprawniony jest tylko pracownik klubu, który w tym zakresie - w miarę możliwości - będzie uwzględniał życzenia użytkowników.
15. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast poinformować instruktora lub pracownika recepcji.

 

§ 5. Prawo do wizerunku


1. W klubie mogą być wykonywane zdjęcia oraz filmy dla celów informacyjnych oraz promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby klubu i mogą być umieszczane na stronie internetowej www.silownia-active.pl, mediach społecznościowych klubu oraz w drukowanych materiałach reklamowych i informacyjnych.
2. W przypadku utrwalenia w materiałach wskazanych w pkt 1 powyżej wizerunku użytkownika nie będzie on uprawniony do otrzymania wynagrodzenia.

 

§ 6. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych jest PHU “MAX” Mariusz Szczęsny z siedzibą w Zawierciu przy ulicy Górnośląskiej 8.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
– realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
– obsługi zapytań związanych realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO),
– obsługi reklamacji i skarg (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
– przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).
4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z usługi.
5. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesu przyjmowania zamówień lub archiwizowania oświadczeń.

 

§ 7. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
2. O wszelkich zmianach treści regulaminu klub będzie informował uczestników niezwłocznie po ich wprowadzeniu umieszczając stosowną informację w recepcji.
3. Zmiana cennika pozostaje bez wpływu na zobowiązania finansowe użytkowników, którzy wykupili karnet po uprzednio stosowanej przez klub cenie. Nowy cennik będzie miał zastosowanie dopiero do karnetów wykupywanych na nowy okres rozliczeniowy.
4. W przypadku gdy jakiekolwiek z postanowień regulaminu będzie uznane za nieważne lub niewiążące, pozostałe postanowienia regulaminu pozostają ważne.