Regulamin Centrum Rozrywki Sosnowiec

I. Definicje

1. „Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny - Centrum Rozrywki Sosnowiec mieszczący się przy ul.

Narutowicza 51a w Sosnowcu, zarządzany przez firmę PHU MAX Mariusz Szczęsny mającą swoją

siedzibę pod adresem ul. Górnośląska 8, 42-400 Zawiercie.

2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych

3. „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” - urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem,

którego możliwy jest zakup usług Klubu.

4. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego

profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.

5. „Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu za pomocą

odcisku palca zarejestrowanego przy pierwszej wizycie w Aplikacji Kiosku.

6. „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do jednorazowego wejścia.

7. „Członek Klubu” – osoba, która korzysta z usług

8. „Opłata aktywacyjna” – bezzwrotna opłata, którą ponosi Nowy Klient

9. „Park Trampolin”- strefa z trampolinami - Jump-MAX park trampolin

10. „Siłownia i Fitness” –strefa do ćwiczeń MAX-GYM siłownia fitness

II. Regulamin Parku Trampolin

1. Wszyscy Użytkownicy Parku zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i

przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren Parku oznacza akceptację postanowień

Regulaminu. Osoby będące w Parku po raz pierwszy zobowiązane są dokonać rejestracji na

urządzeniach elektronicznych dostępnych w Parku, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i

potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie w formularzu elektronicznym odpowiedniego oświadczenia.

2. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu.

3. Warunkiem korzystania z atrakcji Parku i znajdującego się na jego terenie sprzętu sportowego jest

posiadanie ważnego biletu. Rodzaj i cennik biletów jest dostępny w recepcji Parku oraz na stronie

internetowej podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

4. Podczas pobytu na terenie Parku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji

udzielanych przez personel Parku.

5. W przypadku korzystania z atrakcji Parku przez osoby niepełnoletnie obowiązują następujące

zasady:

a. dzieci do ukończenia 4 roku życia mogą korzystać z atrakcji Parku tylko i wyłącznie pod opieką

rodzica/opiekuna prawnego, sprawującego ciągłą osobistą opiekę i asystę znajdując się wraz z

dzieckiem na trampolinie; dzieci do 4 roku życia nie mogą samodzielnie korzystać z atrakcji Parku;

b. dzieci po ukończeniu 4 roku życia aż do ukończenia 13 roku życia mogą korzystać z atrakcji Parku

tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego; rodzic/ opiekun prawny musi znajdować się

na terenie Parku, nie jest jednak zobowiązany do korzystania z trampolin wraz z dzieckiem;

c. osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą korzystać z atrakcji Parku jedynie pod opieką

rodzica/opiekuna prawnego; rodzic/opiekun prawny musi znajdować się na terenie Parku, nie jest

jednak zobowiązany do korzystania z trampolin wraz z dzieckiem lub po dostarczeniu personelowi

Parku pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego. Zgoda taka może zostać udzielona jedynie na

formularzu udostępnianym przez Park. Zgodę można pobrać w recepcji Parku lub ze strony

internetowej (dokument o nazwie ZGODA RODZICA).

6. Park nie świadczy usług opieki nad osobami niepełnoletnimi. Decyzję o korzystaniu przez osoby

niepełnoletnie z atrakcji Parku podejmują rodzice/opiekunowie prawni.

7. Rodzice/opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dziećmi odpowiadają za wszelkie

szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

8. Za czas wykupiony a niewykorzystany, Park nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat.

9. Opiekun grupy przed wejściem do Parku zobowiązany jest do każdorazowego wypełnienia

formularza zgłoszeniowego grupy zorganizowanej oraz zapoznania członków grupy z regulaminem,

gdyż to osoba wypisująca zgłoszenie jest odpowiedzialna za osoby wchodzące na obiekt.

10. Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób.

11. Do wejścia na trampoliny Użytkownik przygotowuje się w strefie szatni i wyłącznie w szatni

pozostawia swoje ubranie, buty i inne przyniesione rzeczy.

12. Przed wejściem na trampoliny Użytkownicy powinny pozostawić w szatni wszelkie niebezpieczne

przedmioty mogące spowodować zniszczenia lub urazy, w szczególności:

a. zegarki, łańcuszki, kolczyki, bransoletki oraz wszelką inną biżuterię i ozdoby,

b. wszelkie przedmioty znajdujące się w kieszeniach, w szczególności klucze, telefony, portfele,

zapalniczki,

c. ubrania zawierające metalowe elementy mogące stanowić zagrożenie,

d. wszelkie ostre przedmioty

13. Zabranie się wchodzenia na trampoliny z gumą do żucia i jakimikolwiek innymi substancjami czy

żywnością lub napojami w ustach.

14. Podczas korzystania z trampolin Użytkownicy powinni przestrzegać następujących zasad:

a. na jednej trampolinie, podczas skoków, powinna znajdować się wyłącznie jedna osoba; zabrania

się wskakiwania na trampoliny zajęte już przez innego Użytkownika,

b. osoba korzystająca z trampolin powinna wybijać się w środku pola zawsze z obu nóg i lądować na

obie stopy; nogi w kolanach powinny być ugięte i w lekkim rozkroku,

c. w wypadku niekontrolowanego lądowania najbezpieczniejszą pozycją do upadku powinna być

pozycja skulonego całego ciała,

d. zabrania się wskakiwania na elementy konstrukcyjne trampolin oraz biegania po matach

zabezpieczających elementy konstrukcyjne,

e. zabrania się biegania między trampolinami,

f. zabrania się wieszania i wskakiwania na siatki zabezpieczające,

g. Użytkownicy trampolin powinni zwracać uwagę na innych Użytkowników, w szczególności unikać

kontaktu fizycznego z innymi Użytkownikami.

15. Wszelkie przypadki naruszania Regulaminu i przejawy innych niebezpiecznych zachowań,

zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych Użytkowników Parku, winny być niezwłoczne

zgłaszanie personelowi Parku. Użytkownicy odpowiadają za uszkodzenia elementów Parku Trampolin

i mienia należącego do podmiotów prowadzących Park Trampolin, w przypadku wyrządzenia szkody

ze swej winy.

16. Korzystanie z obiektu wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała.

Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki,

powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.

17. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z

Parku niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy

użytkowników.

18. JUMP MAX nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących

do osób korzystających z obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie przez

klub.

19. Park Trampolin nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na

jego terenie, jak również w jego otoczeniu.

20. Park Trampolin nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie obiektu, dlatego też zaleca

się niewnoszenie rzeczy wartościowych.

21. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu,

spowodowane przez osoby korzystające z Parku do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź

opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi

dany użytkownik.

III. Regulamin Siłowni i Fitness

1. Wszyscy Użytkownicy siłowni i fitness zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem

i przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

Osoby będące w Parku po raz pierwszy zobowiązane są dokonać rejestracji na urządzeniach

elektronicznych dostępnych w Parku, zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i potwierdzić ten

fakt poprzez zaznaczenie w formularzu elektronicznym odpowiedniego oświadczenia.

2. Zastrzegamy sobie prawo do całkowitej rezerwacji obiektu.

3. Warunkiem korzystania z atrakcji Siłowni i Fitness i znajdującego się na jego terenie sprzętu

sportowego jest posiadanie ważnego biletu. Rodzaj i cennik biletów jest dostępny w recepcji oraz na

stronie internetowej podane ceny są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

4. Podczas pobytu na terenie klubu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji

udzielanych przez personel Parku.

5. Klubowiczem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności

prawnych, nieposiadająca przeciwwskazań lekarskich. Podpisanie niniejszego Regulaminu jest

równoznaczne z oświadczeniem Klubowicza, iż jego stan zdrowia pozwala na członkostwo w Klubie i

nie 3 ma przeciwskazań lekarskich do korzystania z usług klubu.

6. Każdy Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod

adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z

korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób

zawiniony.

7. Klubowicz oświadcza że znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług

świadczonych przez klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia,

dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług klubu.

8. Klubowicz bierze udział w zajęciach grupowych na własną odpowiedzialność.

9. Wszelkie przypadki naruszania Regulaminu i przejawy innych niebezpiecznych zachowań,

zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych Użytkowników Parku, winny być niezwłoczne

zgłaszanie personelowi Parku. Użytkownicy odpowiadają za uszkodzenia elementów klubu i mienia

należącego do podmiotów prowadzących klub, w przypadku wyrządzenia szkody ze swej winy.

10. Korzystanie z obiektu wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała.

Użytkownik korzysta z infrastruktury na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki,

powstałych z winy użytkownika lub jego rodzica/opiekuna.

11. W szczególności organizator nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek korzystania z

Parku niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy

użytkowników.

12. MAX GYM nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia czy uszkodzenia przedmiotów należących

do osób korzystających z obiektu z wyjątkiem szkód wyrządzonych użytkownikowi umyślnie przez

klub.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na jego

terenie, jak również w jego otoczeniu.

14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże na terenie obiektu, dlatego też zaleca się

niewnoszenie rzeczy wartościowych.

15. Za wszystkie szkody, będące działaniem wandalizmu lub nieprawidłowego korzystania z obiektu,

spowodowane przez osoby korzystające z Parku do 18 roku życia, odpowiadają rodzice bądź

opiekunowie prawni. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi

dany użytkownik.

 

 

 

Regulamin Płatności Centrum Rozrywki Sosnowiec

Regulamin określa zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez wykorzystanie Panelu Klienta online

lub przy użyciu Aplikacji Kiosku Samoobsługowego.

I. Definicje

1. „Klub” - obiekt sportowo – rekreacyjny - Centrum Rozrywki Sosnowiec mieszczący się przy ul.

Narutowicza 51a w Sosnowcu, zarządzany przez firmę PHU MAX Mariusz Szczęsny mającą swoją

siedzibę pod adresem ul. Górnośląska 8, 42-400 Zawiercie.

2. „Klient” „Nowy Klient”- osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych

3. „Aplikacji Kiosku Samoobsługowego” - urządzenie zlokalizowane w klubie, za pośrednictwem,

którego możliwy jest zakup usług Klubu.

4. „Panel Klienta” - internetowe konto Klubowicza dostępne po zalogowaniu się do indywidualnego

profilu korzystając ze strony www. Służy do zarządzania usługami oferowanymi przez Klub.

5. „Karnet” -jedna z usług klubu w ramach członkostwa, uprawniająca do wstępu do Klubu za pomocą

odcisku palca zarejestrowanego przy pierwszej wizycie w Aplikacji Kiosku.

6. „Jednorazowe Wejście” -jedna z usług klubu uprawniająca Klienta do jednorazowego wejścia.

II. Zasady Ogólne

1. Dostęp do Klubu oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po

pozostawieniu przy pierwszej wizycie w Klubie odcisku palca (system określa charakterystyczne

punkty linii papilarnych, tworząc mapę odcisku palca, następnie przypisuje dany odcisk palca do

zarejestrowanego Klienta). System nie jest w stanie odwrócić procesu zapisu, aby ponownie uzyskać

odcisk palca, system zapamiętuje jedynie obraz, mapę, nie realny odcisk, system binarny nie pozwala

na użycie danych przez niepowołane osoby, czy chociażby takie instytucje jak policja).

2. Klub oferuje usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu lub Jednorazowego Wejścia oraz

zarządzaniu Panelem Klienta przy użyciu aplikacji internetowej lub przy użyciu Aplikacji Kiosku

Samoobsługowego.

3. Klient lub Nowy Klient, który chce skorzystać z usług klubu zobowiązany jest do przestrzegania

postanowień Regulaminu. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin

Centrum Rozrywki Sosnowiec.

4. Internetowy Panel Klienta oraz Aplikacja Kiosku Samoobsługowego umożliwiają: dokonywania

płatności w związku ze świadczonymi przez klub usługami, rejestrację Nowych Klientów, zarządzanie

kontem, zakup karnetu lub jednorazowego wejścia.

II. Zakres usług oferowanych drogą elektroniczną

1. Opłaty wnoszone są za pomocą następujących metod płatności:

a) użycia karty płatniczej z aktywną funkcją płatności internetowych uprawniającą Klub do

obciążenia rachunku bankowego Klienta, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty

członkowskiej w danym Okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym Okresie

rozliczeniowym, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Klienta,

b) jednorazowej płatność kartą lub przelewem elektronicznym

c) przelewem

2. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z

Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego po zaakceptowaniu

Regulaminów, które są dostępne na stronie internetowej klubu oraz aplikacji kiosku.

3. Klient zobowiązany jest poinformować Klub oraz zmienić sposób realizacji płatności lub usługę w

przypadkach:

a) wycofania w swoim banku zgody na obciążanie karty,

b) braku środków na rachunku bankowym Klubowicza niewystarczających na pokrycie pełnej

opłaty,

c) gdy rachunek Klubowicza został zamknięty,

d) gdy Klubowicz złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia

zapłaty,

e) zmienił dane w swoim banku, niezbędne do realizacji przez Klub polecenia obciążenia karty,

f) Klub podjął 3 kolejne, nieudane próby obciążenia karty Klubowicza.

4. Klient jest zobowiązany:

a) przed skorzystaniem z polecenia obciążenia karty do weryfikacji we własnym zakresie, czy

karta Klubowicza obsługuje płatności internetowe oraz płatności rekurencyjne.

b) do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia obciążenia karty.

5. Klient, Nowy Klient oraz inny użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług

świadczonych drogą elektroniczną bez składania dodatkowych oświadczeń woli.

6. .Klub nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Internetowego Panelu Klienta lub z Aplikacji

Kiosku Samoobsługowego w sposób niezgodny z Regulaminem.

7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przy użyciu Internetowego

Panelu Klienta lub z Aplikacji Kiosku Samoobsługowego, w szczególności poprzez podanie przez

Klienta lub Nowego Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Klient

lub Nowy Klient, którego dotyczą niewłaściwie wypełnione formularze.

III. Zwroty, reklamacje

1. Klient ma prawo do reklamacji świadczonych przez klub usług w przypadku: zakupu z

wykorzystaniem Internetowego Panelu Klienta pierwszego Karnetu lub jednorazowego wejścia w

ramach rozpoczętego członkostwa w rozumieniu Regulaminu w terminie czternastu dni od daty jego

zakupu w formie pisemnego oświadczenie.

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty

przez Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia, w przypadku rozpoczęcia

obowiązywania Karnetu, na prośbę Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od świadczenia

usług, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

3. Klient może składać reklamacje dotyczące Klubu oraz inne skargi lub wnioski za pośrednictwem

wiadomości elektronicznej wysłanej na adres email dostępny na stronie internetowej lub na

bezpośredni adres klubu:

Centrum Rozrywki Sosnowiec

ul. Narutowicza 51a

41-200 Sosnowiec

4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest:

a) podać imię i nazwisko oraz PESEL, adres korespondencyjny, adres emailowy;

b) wskazać Klub, którego dotyczy reklamacja;

c) dokładnie opisać zastrzeżenie dotyczące Klubu lub jego funkcjonowania, ze wskazaniem daty

ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji;

 5. Klub zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji złożonej zgodnie z Regulaminem w terminie 30

dni od dnia jej zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klub poinformuje Klienta wiadomością

elektroniczną wysłaną na adres Klubowicza wskazany w Panelu Klienta lub w przypadku posiadaczy

Kart Sportowych na adres, z którego wpłynęła reklamacja.

IV. Uwagi końcowe

Klub jest uprawniony do wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i

zakresie, na co Klubowicz wyraża zgodę. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w

niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin zostanie opublikowany na stronie

internetowej.